Erklæring om beskyttelse af personoplysninger for ansøgere (rekruttering)

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan Beiersdorf behandler dine personoplysninger, når du ansøger om en stilling, der opslås af os eller af et af vores datterselskaber. Den beskriver desuden dine databeskyttelsesrettigheder, herunder retten til at gøre indsigelse mod visse af Beiersdorfs behandlingsprocesser. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem, i afsnittet "Juridiske rettigheder i forbindelse med personoplysninger, og hvordan du udøver dem".

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger supplerer vores eksisterende Generelle databeskyttelseserklæring, som giver dig specifikke oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger, som er indhentet fra dig, når du besøger vores hjemmeside, og som vedrører ikke-applikationsspecifikke emner. 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 4 (7) i GDPR er: Beiersdorf A/S; Vesterbrogade 149, 1620 København; Danmark, +45 3345 0000 (se vores imprint).

2. Indsamling af personoplysninger

Under rekrutteringsprocessen indsamler og opbevarer vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Oplysninger, som du har givet os i din kandidatprofil, herunder for- og efternavn, land, e-mail, telefonnummer.
  • Oplysninger, som du har indtastet i vores kandidatansøgningsskema, herunder den ønskede årsløn og din motivation.
  • Oplysninger, som du har givet os i dine ansøgningsdokumenter (CV, følgebrev), herunder erhvervserfaring, kvalifikationer og sprogfærdigheder.
  • Oplysninger fra onlinevurderinger (f.eks. personlighedstest, kognitive evnetests, andre psykometriske vurderinger) og videointerviews (hvis relevant).   

Vi evaluerer resultaterne af de kognitive evnetests ved hjælp af relevante referencegrupper, der refererer til dit erhverv og dit erfaringsniveau.

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig eller fra vores eksterne partnere, f.eks. rekrutteringsfirmaer. Vi kan også indhente oplysninger fra professionelle sociale netværk, såsom LinkedIn, jobportaler som f.eks. Monster, og fra andre offentligt tilgængelige kilder (kun oplysninger, der er relevante for dit professionelle virke) med henblik på aktivt at henvende os til dig med jobtilbud eller med henblik på at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, du har givet i løbet af ansøgningsprocessen.

3. Brug af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive brugt til følgende formål:

  • At vurdere din ansøgning til det tilbudte job og kommunikere med dig under rekrutteringsprocessen.
  • At kontakte dig i tilfælde af en alternativ karrieremulighed i Beiersdorf-koncernen (du kan begrænse synligheden af din kandidatprofil til det team, der er involveret i din nuværende ansøgning, eller du kan gøre den tilgængelig for Beiersdorfs personalekonsulenter over hele verden).
  • At kontakte dig efter at have modtaget en uopfordret ansøgning fra dig.
  • Baseret på dit samtykke til at sende dig persontilpassede oplysninger om aktuelt ledige stillinger.

4. Retsgrundlag for behandling

Personoplysninger i rekrutteringsprocessen vil blive brugt til vurderingen af din ansøgning og, hvis der etableres et ansættelsesforhold, også til gennemførelsen af ansættelsesforholdet. For specifikke stillinger (f.eks. trainees og praktikanter) omfatter dette, at du deltager i en onlinevurdering (som f.eks. en personlighedstest eller en kognitiv evnetest). Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1,litra c) i GDPR. Det er frivilligt for dig at give dine personoplysninger som led i ansøgningsprocessen. Det er dog nødvendigt, at du giver os dine personoplysninger, for at vi kan behandle din ansøgning, eller for at du kan indgå en ansættelseskontrakt med os. Den juridiske basis for personlighedstesten er dit samtykke i medfør artkel 6 (1) a) GDPR af § 26(2) af BDSG. Deltagelse i personlighedstesten er frivillig.

Når vi indhenter oplysninger fra din offentlige profil på professionelle sociale netværk som f.eks. LinkedIn, baserer vi denne behandling på vores legitime interesse i at skabe et beslutningsgrundlag for etableringen af et ansættelsesforhold med dig. Retsgrundlaget er artikel 6, litra f) i GDPR sammenholdt med artikel 9, stk. 2, litra e) i GDPR.

Når vi inviterer dig til at deltage i en undersøgelse om din tilfredshed med ansøgningsprocessen hos Beiersdorf, er den relevante juridiske baggrund Artikel 7 i GDPR. Den samme juridiske basis finder anvendelse for din brug af vores Jobagent med henblik på at modtage oplysninger om aktuelt ledige stillinger.

Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig, hvor dette er nødvendigt for at forsvare os mod juridiske krav mod os som følge af ansøgningsprocessen. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra b) og f) i GDPR; den legitime interesse er f.eks. en bevisbyrde i retssager i henhold til den danske ligebehandlings- og antidiskriminationslov.

5. Datadeling

Vi kan overføre dine personoplysninger til virksomheder, der er tilknyttet os, forudsat at dette er tilladt inden for rammerne af de formål og det retsgrundlag, der er beskrevet ovenfor. Beiersdorf-koncernens virksomheder er fælles ansvarlige for behandlingsaktiviteterne i vores online rekrutteringssystem. Det centrale for denne fælles bestemmelse er, at Beiersdorf AG i Tyskland hovedsageligt er ansvarlig for at opfylde oplysningspligter i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og give oplysninger om den fælles behandling.

Oversigt over Beiersdorf-gruppens firmaer kan findes her: https://www.beiersdorf.com/about-us/beiersdorf-global

Vi kan dele din kandidatprofil med andre rekrutteringsteams i Beiersdorf-koncernen. Du kan administrere synlighedsindstillingerne for din profil ved at vælge, om din profil skal være synlig for det rekrutteringsteam, der er involveret i din aktuelle ansøgning, eller rekrutteringsteams i Beiersdorf-koncernen på globalt plan. Hvis du ikke ønsker at blive taget yderligere i betragtning til relevante jobtilbud, kan du anmode om at få din kandidatprofil slettet, se afsnittet om opbevaring af personoplysninger.

Personoplysninger kan endvidere blive behandlet på vores vegne på grundlag af aftaler i henhold til artikel 28 i GDPR, især af udbydere af systemer til ansøgerstyring og udvælgelsesprocedurer. Vi deler ikke data med tredjeparter, som ikke har nogen reference til vores ansøgningsstyring og ansøgningsprocedurer eller brugen heraf, som vi beskriver i afsnittet “Brug af personoplysninger”. Sådanne overførsler kan omfatte overførsel af personoplysninger til modtagere uden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Der er indgået standardkontraktbestemmelser med disse eksterne serviceleverandører, medmindre de har hjemsted i lande med en tilstrækkelighedsafgørelse i henhold til Art. 45 GDPR afsnit 3 om brug af personoplysninger.

Hvis vi overfører personoplysninger til tjenesteudbydere eller koncernselskaber uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil overførslen kun finde sted, hvis et passende databeskyttelsesniveau i tredjelandet er blevet bekræftet af Europa-Kommissionen, eller hvis andre fornødne databeskyttelsesgarantier (f.eks. bindende virksomhedsregler eller EU's standardkontraktbestemmelser) er tilgængelige. Beiersdorf har rimelige sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte disse oplysninger, herunder standardkontraktbestemmelser.

Yderligere oplysninger findes under "Overførsel af personoplysninger uden for EU".

I tilfælde af en retlig forpligtelse forbeholder vi os ret til at videregive oplysninger om dig, hvis vi er forpligtet til at overgive disse oplysninger til kompetente myndigheder eller retshåndhævende organer. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1,litra c) i GDPR.

6. Juridiske rettigheder i forbindelse med personoplysninger, og hvordan du udøver dem

6.1. Indsigtsret

Du kan bede om information om dine personoplysninger (almindeligt kendt som den registreredes indsigtsret). Du kan udøve denne ret ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktoplysninger for den dataansvarlige.  

6.2. Ret til berigtigelse og sletning

Hvis du ønsker at opdatere de personoplysninger, du har givet os, kan du sende en e-mail til careers.nordics@beiersdorf.com , eller du kan selv ændre oplysningerne i den relevante ansøgning i din kandidatprofil. Under visse omstændigheder kan du bede os om at slette dine personoplysninger.

6.3. Ret til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. når du ønsker, at vi skal verificere korrektheden af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid justere synligheden af din profil eller fravælge meddelelser.

6.4. Ret til dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.  

6.5. Ret til at gøre indsigelse

Hvis vi behandler dine data for at beskytte legitime interesser, kan du gøre indsigelse mod en sådan behandling af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. Se afsnit 8 for at få yderligere oplysninger.

Desuden har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

7. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på 12 måneder efter, at du sidst har logget på din profil. Dette er nødvendigt af hensyn til bevisbyrden i tilfælde af et retskrav baseret på den danske ligebehandlings- og antidiskriminationslov.  Vi opbevarer endvidere dine personoplysninger i denne periode, hvis der skulle være et relevant jobtilbud, som du vil være en passende kandidat til. Du kan administrere synlighedsindstillingerne for din kandidatprofil som beskrevet i afsnit 5 om datadeling. Derudover kan du anmode om at få din kandidatprofil slettet eller at få din ansøgning trukket tilbage ved at kontakte vores rekrutteringseksperter hos careers.nordics@beiersdorf.com.

Du kan også afmelde dit abonnement på Beiersdorfs Jobagent og ophøre med at modtage oplysninger om aktuelt ledige stillinger i menuen “valgmuligheder” i din kandidatprofil.

Hvis din ansøgning fører til ansættelse, kan vi gemme dine personoplysninger i den efterfølgende ansættelsesperiode i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Du kan finde flere oplysninger i databeskyttelseserklæringen for medarbejdere, som vi giver dig ved din accept af jobbet.

8. Indsigelse mod eller tilbagetrækning af dit samtykke til behandling af personoplysninger

Hvis du har givet dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR) til behandling af dine personoplysninger (f.eks. , når vi inviterer dig til at deltage i en undersøgelse af din tilfredshed med ansøgningsprocessen hos Beiersdorf), kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En sådan tilbagetrækning påvirker den tilladelse, du har givet os til at behandle dine personoplysninger, efter at du har givet den til os.

Hvis vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på afvejningen af interesser (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR), kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvis behandlingen ikke er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig, hvilket beskrives af os i afsnittet om brug af personoplysninger. Når du fremsætter en sådan indsigelse, beder vi dig om at forklare årsagerne til, at vi ikke skal behandle dine personoplysninger, som vi har gjort. I tilfælde af din berettigede indsigelse vil vi undersøge situationen og enten stoppe med eller tilpasse databehandlingen eller forklare dig vores tvingende årsager, som er berettiget til beskyttelse, på hvilket grundlag vi fortsætter behandlingen.